ارائه مشاوره های کاربردی
ارائه خدمات مشاوره ای (حقوق، مشتری مداری ،کارمند مداری و...)
تجزیه و تحلیل کسب و کار 
تجزیه و تحلیل کسب و کار و مدیریت تولید با همکاری اساتید دانشگاه
ارتباطات

درباره ما

بینانو در راستای گسترش کسب و کارهای نوپا و متوسط به عنوان یک شتابدهنده راه اندازی شد و با همکاری دو شرکت دانش بنیان نسیم ارتباط آینده (نسیم تلکام) و  رکت دانش بنیان پرسیس رایان، افقی روشن برای خود و مخاطبان طراحی کرد

​​​​​​​مهم ترین افق ما، نگاهی نو به جامعه هدف است و در پی گسترش این افق به سایر کسب و کارهای نوپا هستم.